Началото

Maria Petrova Uncategorized @bg

На 29 август 2017г. беше проведена първата пресконференция по проекта. Тя беше организирана от Водещия партньор Търговско промишлена и селскостопанска камара, гр.Кълъраш, Румъния. Покана за участие беше изпратена предварително до представители на образователни и местни власти, бизнес общности и институции за заетост. При организиране и провеждане на събитието партньорите imdprnd мерките, предвидени в приложение XII към Регламент (ЕС) №. 1303/2013 и § 9 Публичност, от договора за субсидия, както и Ръководството за визуална идентичност.
Общите цели на тази пресконференция бяха:
• широко представяне на целите на проекта, финансирането и планираните постижения;
• да признае ролята и подкрепата, предоставена от финансирането от Общността;
• Да се насърчи разбирането на целите и постиженията на фондовете / мерките, подкрепяни от структурните фондове на ЕС.
По време на пресконференцията беше обявено, че партньорите ще създадат съвместна група за мониторинг и оценка, включваща 10 представители на образователните власти в ЦБ, бизнес средите и институциите по заетостта и 5 представители на организациите на бенефициентите. Участниците ще имат за задача да оценят предоставянето на образователните дейности по предприемачество, тяхната приложимост за активизиране на мобилността на работната сила и съгласуваност с хоризонталните политики на ЕС.