ПАРТНЬОРИ

Търговско промишлена и селскостопанска камара,
гр.Кълъраш
Камарата представлява интересите на бизнес общността и румънските власти в област Кълъраш. Тя подпомага своите членове да установят и развиват партньорски отношения с държавната и местна власт, с представители на различни агенции и училищни институции.
Нашата мисия е да подкрепяме икономическото развитие в региона чрез насърчаване на сътрудничеството между бизнеса, местната управа и училищната общност. В тази връзка ние подпомагаме реализирането на образователни дейности, подобряващи възможностите за заетост на младежите и тяхната трудова мобилност.

Посети сайта
Професионална гимназия по стопанско управление администрация и услуги
„Атанас Буров“
Учебното заведение предлага обучение по специалностите: банково дело, бизнес – администрация, икономическа информатика, кетъринг, малък и среден бизнес, обслужване на заведения в обществено хранене, оперативно счетоводство, организация на туризма и свободното време. Също така инвестираме в следдипломно образование, основано на валидиране на компетенциите и дистанционно обучение. Имаме 485 ученици, част от които преминават обучение по предприемачество и създават и управляват учебни компании на национално ниво.

Посети сайта
Икономически колеж,
гр. Кълъраш
Учебното заведение предлага обучение по специалностите: туризъм, икономика, бизнес администрация; счетоводство, банково дело, кулинарно производство, кетъринг. Заедно с Търговско промишлена и селскостопанска камара – Кълъраш стартирахме съвместни образователни дейности за обучение по предприемачество за младежи. Съвместно организираме регионални изложения за ученически компании.

Посети сайта
Асоциация “Партньори 2000”,
гр. Кълъраш
Целта на асоциацията е да осъществи сътрудничество с румънски или чуждестранни физически и / или юридически лица, работещи в бществена полза и насърчаващи развитието на местните общности в двете съседни страни Румъния и България.
СНЦ “Паралел-Силистра”
Нашата организация обединява експерти, съмишленици, и доброволци, работещи за развитие на общността в областите: спазване на човешките права и равенството между половете, евроинтеграция и международно сътрудничество, насърчаване на икономическата активност и устойчиво развитие.
Работим предимно с млади хора и техните преподаватели като за целта развиваме партньорство с местни и международни неправителствени организации и местни институции.

Посети сайта