Съвместен доклад на Групата за мониторинг и оценка

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Настоящият доклад представя обосновка за разработването, прилагането и въздействието на Съвместната образователна схема за обучение по предприемачество за подобряване на младежката заетост и мобилността на работната сила в трансграничния регион България – Румъния. Той е част от проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност” ROBG169, финансиран по програма INTERREG V-A, представен в Първа глава.
Report on EEwB – ROBG 169 – BG-compressed

Във Втора глава докладът анализира законодателната рамка за обучение и възпитание в предприемачески дух в България и Румъния в училищното образование като цяло и в частност в средните професионални училища с икономически профил, участващи в проекта. Той дискутира предизвикателствата и възможностите за съвместни трансгранични образователни дейности между български и румънски учебни заведения, които да насърчават младежката заетост. На този фон разработката представя съдържанието и въздействието на приложената по проекта Съвместна образователна схема за обучение по предприемачество сред младежи и преподаватели от двете професионални училища.

В края на аналитичната част докладът предлага използването на подобни образователни дейности по предприемачество и в общообразователните училища в трансграничния регион, така че да се повиши пригодността за заетост сред младите хора.

Трета глава съдържа практическа информация за търсещите работа в Румъния и България. Представени са интернет източници на информация относно наличието на свободни работни места, необходимите документи за сключване на трудов договор, както и кратка информация относно процеса на валидиране на знания в двете държави.